VASIAKK

Panaszbejelentés

Bejelenthető visszaélések:
A Vasi Ágazati Képzőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezései alapján bejelentési rendszert működtet.

Mit lehet bejelenteni a belső visszaélés-bejelentési rendszerben:
A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. 

Ki tehet bejelentést: 
A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet 

 1. Társaság foglalkoztatottja,
 2. az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és 
 3. a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött. 

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet továbbá: 

 1. az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll, 
 2. a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is, 
 3. a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy, 
 4. a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes, 
 5. a Társasággal az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és 
 6. az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt. 

A bejelentés módja: 
A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. 

Írásbeli bejelentés:  
E-mailben: office@vasiakk.hu
Postai úton: zárt borítékban a következő címzéssel: 
Vasi Ágazati Képzőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, bejelentővédelmi ügyintéző általi felbontásra, 9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 8-10.
Szóbeli bejelentés: Személyesen előre egyeztetett időpontban. 

 

A bejelentés tartalmazza: 

 1. annak megjelölése, hogy a bejelentő a fentiek szerint bejelentés tehet (pl. foglalkoztatott, vagy szerződő fél); 
 2. a bejelentésre okot adó esemény, etikai vétség, szabályszegő magatartás, jogellenes magatartás minél konkrétabb, részletesebb leírása (helyszín, időpont, cselekmény, érintett természetes vagy jogi személyek); 
 3. az eset bizonyítására alkalmas, a bejelentő rendelkezésére álló dokumentumok, információk, bizonyítási eszközök és/vagy azok fellelhetőségére vonatkozó adatok; 
 4. azon személyek megjelölése, akik tanúsíthatják vagy tudomással bírhatnak a bejelentett eseményről, cselekményről, annak körülményeiről. 

A Társaság biztosítja, hogy a bejelentőt a bejelentésével összefüggésben ne érje hátrány, sérelem, ugyanakkor elvárás, hogy a bejelentő a bejelentést jóhiszeműen tegye meg, és minden általa ismert, releváns információt közöljön az eset megfelelő megítéléséhez és kivizsgálásához. 

 

Belső visszaélés-bejelentési rendszer szabályzat

Hírlevél